Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen

in de ggz

COOAB2.0

Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen in de GGZ is een onafhankelijke stichting, die fungeert als aanspreekpunt voor onderwijs, nascholing, deskundigheidsbevordering en profilering van het beroep GGZ-agoog.


In het COOAB2.0 zijn beroepsbeoefenaars, hogescholen, de beroepsvereniging BPSW, (ex-)cliënten en het werkveld vertegenwoordigd.


Het COOAB2.0 stemt activiteiten af met de beroepsvereniging BPSW , Registerplein en branchevereniging De Nederlandse ggz.

Waarom heet het COOAB nu COOAB2.0?

Tot 2014 was het COOAB onderdeel van het CONO, het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleidingen in de ggz. Toen het CONO werd opgeheven is het COOAB zelfstandig verder gegaan als COOAB2.0.

De ggz-agoog in het nieuwe ZPM


In het Zorgprestatiemodel (ZPM), dat per 1 januari 2022 van kracht is geworden, is de ggz-agoog opgenomen als basisberoep, met de volgende omschrijving:


‘Zorgverlener ingeschreven in het register GGZ-agogen (Registerplein) met:

  • een afgeronde opleiding Sociaal Werk, MWD of SPH en met een door het COOAB2.0 erkend curriculum GGZ agoog, of:
  • één van de door het COOAB2.0 aangewezen HSS-opleidingen [= Hogere Sociale Studies] gevolgd door een afgeronde, door het COOAB2.0 erkende nascholing GGZ agoog.’


De ggz-agoog

De ggz-agoog is een sociaal werker, gespecialiseerd in het ondersteunen van herstelprocessen van mensen met een psychische aandoening.


De kerncompetentie van de ggz-agoog is het ondersteunen van herstel en maatschappelijke participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 


De ggz-agoog heeft kennis van psychische aandoeningen en hun behandelingen. Hij (zij) werkt vanuit een systemische visie, dat wil zeggen met aandacht voor de sociale en maatschappelijke context van mensen met een psychische aandoening.


De ggz-agoog is een professional op het snijvlak van ggz en de samenleving. Hij (zij) vervult een brugfunctie tussen ambulante en klinische zorg, tussen ggz en sociaal domein.


Ggz-agogen werken zowel in de basis- als specialistische ggz, ambulant, klinisch, outreachend, begeleidend en behandelend, maar ook in sociale wijkteams of als POH-ggz. 

Beroepscompetentieprofiel