De GGZ-agoog is een sociaal werker die is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg. De GGZ-agoog werkt zowel in de specialistische GGZ, de basis GGZ als in ambulante en outreachende vormen van zorg en preventie. De GGZ-agoog werkt ook als gespecialiseerde sociaal werker in wijkteams. De GGZ-agoog is eveneens werkzaam als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ  (POH GGZ).  De GGZ-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving.  Volgens het beroepscompetentieprofiel kan de GGZ-agoog zowel behandelaar als begeleider zijn. De GGZ-agoog heeft kennis van psychiatrische stoornissen en verslaving en werkt vanuit een biopsychosociale visie  en richt zich op het verbeteren van de maatschappelijke participatie van cliënten. De focus is sociaal en niet medisch. De GGZ-agoog legt verbinding tussen de gezondheidszorg en het sociale domein. De GGZ-agoog heeft een connectie met de beweging De Nieuwe GGZ (DNG).

De GGZ-agoog heeft verder kennis van psychopathologie, psychofarmaca,  beheerst diverse evidence based methodieken en laat zich inspireren door best practices. Uitgangspunt vormt echter altijd de beleving en de eigen kracht van de cliënt en de specifieke sociaal-maatschappelijke context.

De GGZ-agoog is een erkend basisberoep in de GGZ. Het beroep is in 2003 opgenomen in de beroepenstructuur van de GGZ die door de minister is vastgesteld en die toentertijd door de Stichting CONO is uitgewerkt.  De GGZ-agoog is een gespecialiseerde maatschappelijk werker, SPH’er of Social Worker en heeft een eigen dbc-code. Ook andere HSAO beroepen zijn sinds 2016 toelaatbaar voor de na-en bijscholing voor het ceritficaat. Het beroep is beschreven in het -beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog en door GGZ Nederland op die manier vastgesteld in overleg met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, de BPSW (voorheen de NVMW) en het COOAB. Het beroepscomptentieprofiel kan worden gedownload via de site van GGZ Nederland (www.ggznederland.nl) of de BPSW (www.bpsw.nl). Binnen de BPSW heeft de GGZ-agoog een eigen functiegroep.

De GGZ-agoog kan zich laten registreren in het register GGZ-agoog bij het Registerplein.  Het Registerplein bewaakt de kwaliteit van de GGZ-agoog door criteria te stellen aan de inschrijving. Inschrijving is mogelijk als de landelijk erkende afstudeerrichting GGZ-agoog is gevolgd of een erkende nascholing is gedaan waarin deze afstudeerrichting is opgenomen. De titel ‘geregistreerd GGZ-agoog’ is beschermd.

De GGZ-agoog is een in psychiatrie en verslaving gespecialiseerde sociaal werker. Het is generalistische specialist die bij uitstek is opgeleid om nieuwe vormen van begeleiding en ondersteuning in de transities in de zorg te kunnen vormgeven. Er wordt principieel gewerkt vanuit een systeemvisie. De GGZ-agoog maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid.