Stichting Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen in de GGZ

Alles over het COOAB en de GGZ-agoog.

GGZ agoog

De GGZ-agoog: een professional die is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg die de maatschappelijke participatie van mensen met een psychiatrische stoornis of een verslaving  ondersteunt.

Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ is het landelijk aanspreekpunt voor onderwijs, nascholing, deskundigheidsbevordering en profilering van het beroep GGZ-agoog.  In het COOAB zijn zowel beroepsbeoefenaars, onderwijsorganisaties (hogescholen) als cliënten vertegenwoordigd. Het COOAB stemt activiteiten  af met de beroepsvereniging  BPSW en met branchevereniging GGZ Nederland .

Het COOAB GGZ 2.0 is een onafhankelijke stichting die is opgericht nadat het CONO werd opgeheven. Tot augustus 2014 maakte het COOAB onderdeel uit van het CONO.  Het COOAB.2.0 is als zelfstandige stichting doorgegaan: het wil het beroep GGZ-agoog sterker positioneren in het werkveld en de kwaliteit en uniformiteit van de afstudeerrichting in het HBO borgen.

De GGZ-agoog is bij uitstek het beroep dat op innovatieve wijze de maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers kan verbeteren. De GGZ-agoog beschikt over evidence based methodieken, maar is tevens in staat op creatieve wijze aan te stuiten bij  de specifieke cliënt en context.  De regie ligt primair bij de cliënt. De GGZ-agoog is gespecialiseerd in herstelondersteunende zorg.